Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917 - 1921)

Giáo viên:
NGUYỄN THỊ HẰNG - ĐẶNG THỊ THÙY TRANG
Môn học:
LỊCH SỬ 11

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

ĐỀ BÀI
00:25
MỤC TIÊU
00:28
BẢN ĐỒ
00:56
GIỚI THIỆU
00:30
BỐ CỤC
00:23
ĐỀ MỤC 1
00:16
HÌNH ẢNH MỤC 1
00:41
CÂU HỎI TT 1
00:30
CÂU HỎI TT 2
00:30
NGA TRƯỚC CM
01:06
KẾT LUẬN MỤC 1
00:43
CÂU HỎI TT 3
00:30
ĐỀ MỤC 2
00:24
TƯ LIỆU PHIM CMT2
00:20
TƯ LIỆU ẢNH CMT2
00:24
DIỄN BIẾN-KẾT QUẢ
00:46
CÂU HỎI TT4
00:30
BẢNG SS CMT2
00:44
HÌNH ẢNH CM T10
00:22
HOÀN CẢNH CMT10
01:44
TƯ LIỆU LÊ NIN
01:21
TƯ LIỆU CMT10
00:51
DIỄN BIẾN-KẾT QUẢ CMT10
00:48
BẢNG SS CMT10
00:42
MỤC II
00:32
TƯ LIỆU Ý NGHĨA
00:35
Ý NGHĨA
00:56
LIÊN HỆ CM VIỆT NAM
00:45
KẾT LUẬN BÀI HỌC
01:05
CÂU HỎI TT 5
00:30
CÂU HỎI TT 6
00:30
CÂU HỎI TT 7
00:30
CÂU HỎI TT 8
00:30
CÂU HỎI TT 9
00:30
CÂU HỎI TT 10
00:30
ĐÁP ÁN
00:38
TÀI LIỆU THAM KHẢO
00:23
LỜI CHÀO
00:28
ĐỀ BÀI
00:25
MỤC TIÊU
00:28
BẢN ĐỒ
00:56
GIỚI THIỆU
00:30
BỐ CỤC
00:23
ĐỀ MỤC 1
00:16
HÌNH ẢNH MỤC 1
00:41
CÂU HỎI TT 1
00:30
CÂU HỎI TT 2
00:30
NGA TRƯỚC CM
01:06
KẾT LUẬN MỤC 1
00:43
CÂU HỎI TT 3
00:30
ĐỀ MỤC 2
00:24
TƯ LIỆU PHIM CMT2
00:20
TƯ LIỆU ẢNH CMT2
00:24
DIỄN BIẾN-KẾT QUẢ
00:46
CÂU HỎI TT4
00:30
BẢNG SS CMT2
00:44
HÌNH ẢNH CM T10
00:22
HOÀN CẢNH CMT10
01:44
TƯ LIỆU LÊ NIN
01:21
TƯ LIỆU CMT10
00:51
DIỄN BIẾN-KẾT QUẢ CMT10
00:48
BẢNG SS CMT10
00:42
MỤC II
00:32
TƯ LIỆU Ý NGHĨA
00:35
Ý NGHĨA
00:56
LIÊN HỆ CM VIỆT NAM
00:45
KẾT LUẬN BÀI HỌC
01:05
CÂU HỎI TT 5
00:30
CÂU HỎI TT 6
00:30
CÂU HỎI TT 7
00:30
CÂU HỎI TT 8
00:30
CÂU HỎI TT 9
00:30
CÂU HỎI TT 10
00:30
ĐÁP ÁN
00:38
TÀI LIỆU THAM KHẢO
00:23
LỜI CHÀO
00:28