Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

NỘI ĐỘNG TỪ-NGOẠI ĐỘNG TỪ

Giáo viên:
Lê Phan Thùy Châu
Môn học:
Tiếng Nhật

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang bìa
00:20
Mục tiêu bài học
00:42
Giải thích 1
01:44
Giải thích 2
00:41
Dẫn nhập cặp động từ
01:40
Cặp động từ 1
02:11
Cặp động từ 2
03:52
Cấu trúc nội động từ 1
00:22
Cấu trúc nội động từ 2
00:23
Cấu trúc nội động từ 3
00:22
Cấu trúc nội động từ 4
00:19
Luyện tập 1
00:25
Trắc nghiệm 1
00:47
Trắc nghiệm 2
00:47
Trắc nghiệm 3
00:47
Trắc nghiệm 4
00:47
Luyện tập 2
00:25
Ghép câu
00:57
Luyện tập 3
00:25
Điền vào chỗ trống
01:07
Lời cảm ơn
00:28
Tài liệu tham khảo
00:22
Trang bìa
00:20
Mục tiêu bài học
00:42
Giải thích 1
01:44
Giải thích 2
00:41
Dẫn nhập cặp động từ
01:40
Cặp động từ 1
02:11
Cặp động từ 2
03:52
Cấu trúc nội động từ 1
00:22
Cấu trúc nội động từ 2
00:23
Cấu trúc nội động từ 3
00:22
Cấu trúc nội động từ 4
00:19
Luyện tập 1
00:25
Trắc nghiệm 1
00:47
Trắc nghiệm 2
00:47
Trắc nghiệm 3
00:47
Trắc nghiệm 4
00:47
Luyện tập 2
00:25
Ghép câu
00:57
Luyện tập 3
00:25
Điền vào chỗ trống
01:07
Lời cảm ơn
00:28
Tài liệu tham khảo
00:22