Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

CẤU TRÚC SAI KHIẾN

Giáo viên:
Lê Phan Thùy Châu
Môn học:
Tiếng Nhật

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang bìa
00:20
Mục tiêu bài học
00:53
Mở đầu
02:47
Cấu tạo của động từ
02:02
Phân loại cấu trúc
01:43
Sai khiến nội động từ
01:03
Sai khiến ngoại động từ
00:58
Ý nghĩa 1
02:46
Ý nghĩa 2
02:03
Ý nghĩa 3
02:07
Luyện tập 1
00:43
Trắc nghiệm 1
00:47
Trắc nghiệm 2
00:47
Trắc nghiệm 3
00:47
Trắc nghiệm 4
00:47
Trắc nghiệm 5
00:47
Trắc nghiệm 6
00:47
Trắc nghiệm 7
00:47
Luyện tập 2
00:34
Hoàn thành câu 1
00:57
Hoàn thành câu 2
00:57
Hoàn thành câu 3
00:57
Hoàn thành câu 4
00:57
Lời cảm ơn
00:27
Tài liệu tham khảo
00:20
Trang bìa
00:20
Mục tiêu bài học
00:53
Mở đầu
02:47
Cấu tạo của động từ
02:02
Phân loại cấu trúc
01:43
Sai khiến nội động từ
01:03
Sai khiến ngoại động từ
00:58
Ý nghĩa 1
02:46
Ý nghĩa 2
02:03
Ý nghĩa 3
02:07
Luyện tập 1
00:43
Trắc nghiệm 1
00:47
Trắc nghiệm 2
00:47
Trắc nghiệm 3
00:47
Trắc nghiệm 4
00:47
Trắc nghiệm 5
00:47
Trắc nghiệm 6
00:47
Trắc nghiệm 7
00:47
Luyện tập 2
00:34
Hoàn thành câu 1
00:57
Hoàn thành câu 2
00:57
Hoàn thành câu 3
00:57
Hoàn thành câu 4
00:57
Lời cảm ơn
00:27
Tài liệu tham khảo
00:20