Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

Giáo viên:
Trần Thị Mỹ Hương
Môn học:
Địa lí 7

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang bìa
00:25
Tiêu đề
01:30
Hình ảnh môi trường bị ô nhiễm
01:31
Hình ảnh môi trường bị ô nhiễm
00:14
Mục tiêu bài học
01:11
Cấu trúc bài học
00:18
Kiểm tra bài cũ 1
01:00
Kiểm tra bài cũ 2
01:00
Kiểm tra bài cũ 3
01:00
Nội dung 1
00:05
Phim tư liệu
01:52
Thực trạng
00:12
Phim (nguyên nhân)
01:58
Trang tài liệu
00:41
câu hỏi tương tác 1
01:00
Nội dung
00:39
Phim (hậu quả)
00:57
câu hỏi tương tác 2
01:00
Hình ảnh
00:22
Phim về mưa axit
04:24
Hình ảnh mưa axit
00:49
Phim về hiệu ứng nhà kính
01:05
Hình ảnh
00:21
Biến đổi khí hậu
01:34
Thủng tầng ozon
00:41
Hình ảnh
01:16
Nội dung
00:23
Hình ảnh
00:38
câu hỏi tương tác 3
01:00
Biện pháp
00:28
câu hỏi tương tác 4
01:00
Bài tập
00:44
Bài tập
00:28
Trang tài liệu
00:46
Nội dung 2
00:41
Hiện trạng
00:32
Phim nguyên nhân và hậu quả
03:55
Hình ảnh
00:25
câu hỏi tương tác 5
01:00
Hình ảnh
00:25
câu hỏi tương tác 6
01:00
Nguyên nhân
00:29
Hình ảnh
00:15
câu hỏi tương tác 7
01:00
Hình ảnh thủy triều
00:13
Phim tư liệu
01:39
Hậu quả
00:21
Phim tư liệu
03:24
Trang tài liệu
00:04
Nội dung 2
01:32
Cũng cố 1
01:00
Cũng cố 2
01:00
Cũng cố 3
01:00
Cũng cố 4
01:00
Dặn dò
00:32
Trang tài liệu
00:25
Trang bìa
00:25
Tiêu đề
01:30
Hình ảnh môi trường bị ô nhiễm
01:31
Hình ảnh môi trường bị ô nhiễm
00:14
Mục tiêu bài học
01:11
Cấu trúc bài học
00:18
Kiểm tra bài cũ 1
01:00
Kiểm tra bài cũ 2
01:00
Kiểm tra bài cũ 3
01:00
Nội dung 1
00:05
Phim tư liệu
01:52
Thực trạng
00:12
Phim (nguyên nhân)
01:58
Trang tài liệu
00:41
câu hỏi tương tác 1
01:00
Nội dung
00:39
Phim (hậu quả)
00:57
câu hỏi tương tác 2
01:00
Hình ảnh
00:22
Phim về mưa axit
04:24
Hình ảnh mưa axit
00:49
Phim về hiệu ứng nhà kính
01:05
Hình ảnh
00:21
Biến đổi khí hậu
01:34
Thủng tầng ozon
00:41
Hình ảnh
01:16
Nội dung
00:23
Hình ảnh
00:38
câu hỏi tương tác 3
01:00
Biện pháp
00:28
câu hỏi tương tác 4
01:00
Bài tập
00:44
Bài tập
00:28
Trang tài liệu
00:46
Nội dung 2
00:41
Hiện trạng
00:32
Phim nguyên nhân và hậu quả
03:55
Hình ảnh
00:25
câu hỏi tương tác 5
01:00
Hình ảnh
00:25
câu hỏi tương tác 6
01:00
Nguyên nhân
00:29
Hình ảnh
00:15
câu hỏi tương tác 7
01:00
Hình ảnh thủy triều
00:13
Phim tư liệu
01:39
Hậu quả
00:21
Phim tư liệu
03:24
Trang tài liệu
00:04
Nội dung 2
01:32
Cũng cố 1
01:00
Cũng cố 2
01:00
Cũng cố 3
01:00
Cũng cố 4
01:00
Dặn dò
00:32
Trang tài liệu
00:25