Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

KIM LONG VILLAGE

Giáo viên:
NGUYEN THI KIM LOI
Môn học:
ENGLISH

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Teacher's information
03:20
Introductions
01:14
Aims
00:25
Outline of the lesson
00:20
LOCATION
00:44
LOCATION
00:39
True or false
01:01
HISTORY
01:15
Gap-filling
00:46
THE TEMPLE
01:33
The Autumn Ceremony
00:09
The Autumn Ceremony
00:03
The Autumn Ceremony
00:03
The Autumn Ceremony
00:04
The Autumn Ceremony
00:04
The Autumn Ceremony
00:04
The Autumn Ceremony
00:04
Festivals
00:46
True-False
00:46
RUONG HOUSES
01:00
The unique features of Ruong Houses
00:44
VIDEO-RUONG HOUSES
01:37
GARDEN HOUSES
01:10
PHU MONG GARDEN HOUSES
00:44
Phu Mong Garden Houses
00:42
An Hien Garden House
00:42
An Hien Garden House
00:42
An Hien Garden House
00:42
VIDEO-AN HIEN HOUSE
03:05
Matching
00:56
GINGER JAM
00:47
GINGER JAM AT KIM LONG
01:06
Multiple choice
00:28
Other specialities at Kim Long
01:29
THANKING
00:36
REFFERENCES
00:11
Teacher's information
03:20
Introductions
01:14
Aims
00:25
Outline of the lesson
00:20
LOCATION
00:44
LOCATION
00:39
True or false
01:01
HISTORY
01:15
Gap-filling
00:46
THE TEMPLE
01:33
The Autumn Ceremony
00:09
The Autumn Ceremony
00:03
The Autumn Ceremony
00:03
The Autumn Ceremony
00:04
The Autumn Ceremony
00:04
The Autumn Ceremony
00:04
The Autumn Ceremony
00:04
Festivals
00:46
True-False
00:46
RUONG HOUSES
01:00
The unique features of Ruong Houses
00:44
VIDEO-RUONG HOUSES
01:37
GARDEN HOUSES
01:10
PHU MONG GARDEN HOUSES
00:44
Phu Mong Garden Houses
00:42
An Hien Garden House
00:42
An Hien Garden House
00:42
An Hien Garden House
00:42
VIDEO-AN HIEN HOUSE
03:05
Matching
00:56
GINGER JAM
00:47
GINGER JAM AT KIM LONG
01:06
Multiple choice
00:28
Other specialities at Kim Long
01:29
THANKING
00:36
REFFERENCES
00:11