Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX

Giáo viên:
Nguyễn Thị Hồng Thơm
Môn học:
LỊCH SỬ

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang đầu
00:25
Tên bài
00:18
giới thieu ND đã học
00:31
KTra bài cũ
00:12
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
tình hình
00:47
lược đồ lãnh thổ
00:38
kinh tế
00:34
lược đồ kinh tế
00:39
lược đồ kinh tế
00:25
mâu thuẫn
01:08
nội dung tình hình...
00:33
Diễn biến
00:23
Abraham Lin côn
01:01
b.Diễn biến
00:27
anh Liên bang - Hiệp bang
00:31
Nội dung diễn biến
00:13
Trận Sumter
00:16
Nội dung diễn biến
00:14
ảnh Liên bang bại trận
00:26
ảnh kí sắc lệnh giải phóng
00:33
Nội dung diễn biến
00:25
Trận Gettyburg
00:29
Nội dung diễn biến
00:27
Tính chất - ý nghĩa
01:05
Củng cố
00:09
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Dặn dò
00:22
Trang đầu
00:25
Tên bài
00:18
giới thieu ND đã học
00:31
KTra bài cũ
00:12
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
tình hình
00:47
lược đồ lãnh thổ
00:38
kinh tế
00:34
lược đồ kinh tế
00:39
lược đồ kinh tế
00:25
mâu thuẫn
01:08
nội dung tình hình...
00:33
Diễn biến
00:23
Abraham Lin côn
01:01
b.Diễn biến
00:27
anh Liên bang - Hiệp bang
00:31
Nội dung diễn biến
00:13
Trận Sumter
00:16
Nội dung diễn biến
00:14
ảnh Liên bang bại trận
00:26
ảnh kí sắc lệnh giải phóng
00:33
Nội dung diễn biến
00:25
Trận Gettyburg
00:29
Nội dung diễn biến
00:27
Tính chất - ý nghĩa
01:05
Củng cố
00:09
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Trang câu hỏi tương tác
00:27
Dặn dò
00:22