Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

ĐỀN CUỐI

Giáo viên:
Nhóm GV THCS Gia Lộc
Môn học:
Dư địa chí Việt Nam

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Tên sản phẩm dự thi
02:37
Giới thiệu chủ đề
01:01
Mục tiêu bài học
01:04
Cấu trúc bài học
00:22
Phần I. Vài nét về Thị trấn Gia Lộc
01:59
Trang câu hỏi tương tác 1
00:29
Trang câu hỏi tương tác 2
00:30
Phần II. An nghĩa Đại vương Nguyễn Chế Nghĩa
00:30
Tiểu sử Nguyễn Chế Nghĩa
01:52
Tài năng Nguyễn Chế Nghĩa
03:32
Sự nghiêp, công lao Nguyễn Chế Nghĩa
02:31
Sự tích nhân thần Nguyễn Chế Nghĩa
00:58
Sự tích Kiêu Kỵ
01:03
Trang câu hỏi tương tác 3
00:36
Trang câu hỏi tương tác 4
00:33
Phần III. Di tích lịch sử Đền Cuối
00:16
Lịch sử hình thành Di tích Đền Cuối
02:53
Vị trí, bản đồ Đền Cuối
00:22
Những nơi thờ tự Nguyễn Chế Nghĩa_Copy
01:18
Kiến trúc Đền Cuối
01:12
Nhà Tiền Tế
00:29
Tòa Trung Tự
00:39
Tòa Hậu Cung
00:38
Lăng mộ Nguyễn Chế Nghĩa
00:52
Những di tích liên quan
00:36
Sắc phong Đền Cuối
01:11
Trang câu hỏi tương tác 5
00:34
Trang câu hỏi tương tác 6
00:31
Trang câu hỏi tương tác 7
00:33
Phân IV.Lễ hội truyền thống Đền Cuối
00:33
Chương trình tổ chức
00:40
Quy mô tổ chức
02:01
Ngày chính hội
03:04
Lịch trình Lễ rước Thành Hoàng
00:14
Đội hình rước Thành Hoàng
00:32
Sản vật Lễ hội
02:41
Trò chơi dân gian
06:33
Trò chơi đánh Thó
02:08
Văn hóa văn nghệ dân gian
04:35
Trang câu hỏi tương tác 8
00:32
Trang câu hỏi tương tác 9
00:18
Trang câu hỏi tương tác 10
00:16
Trang câu hỏi tương tác 11
00:25
Phần V. Giá trị của Di tích và Lễ hội Đền Cuối
01:05
Hướng dẫn du khách thập phương
00:35
Phỏng vấn BQL Di tích Đền Cuối
03:47
Phỏng vấn học sinh
01:02
Sơ kết bài học
02:55
Bài tập củng cố
00:36
Hướng dẫn về nhà
02:06
Tài liệu tham khảo
06:49
Tên sản phẩm dự thi
02:37
Giới thiệu chủ đề
01:01
Mục tiêu bài học
01:04
Cấu trúc bài học
00:22
Phần I. Vài nét về Thị trấn Gia Lộc
01:59
Trang câu hỏi tương tác 1
00:29
Trang câu hỏi tương tác 2
00:30
Phần II. An nghĩa Đại vương Nguyễn Chế Nghĩa
00:30
Tiểu sử Nguyễn Chế Nghĩa
01:52
Tài năng Nguyễn Chế Nghĩa
03:32
Sự nghiêp, công lao Nguyễn Chế Nghĩa
02:31
Sự tích nhân thần Nguyễn Chế Nghĩa
00:58
Sự tích Kiêu Kỵ
01:03
Trang câu hỏi tương tác 3
00:36
Trang câu hỏi tương tác 4
00:33
Phần III. Di tích lịch sử Đền Cuối
00:16
Lịch sử hình thành Di tích Đền Cuối
02:53
Vị trí, bản đồ Đền Cuối
00:22
Những nơi thờ tự Nguyễn Chế Nghĩa_Copy
01:18
Kiến trúc Đền Cuối
01:12
Nhà Tiền Tế
00:29
Tòa Trung Tự
00:39
Tòa Hậu Cung
00:38
Lăng mộ Nguyễn Chế Nghĩa
00:52
Những di tích liên quan
00:36
Sắc phong Đền Cuối
01:11
Trang câu hỏi tương tác 5
00:34
Trang câu hỏi tương tác 6
00:31
Trang câu hỏi tương tác 7
00:33
Phân IV.Lễ hội truyền thống Đền Cuối
00:33
Chương trình tổ chức
00:40
Quy mô tổ chức
02:01
Ngày chính hội
03:04
Lịch trình Lễ rước Thành Hoàng
00:14
Đội hình rước Thành Hoàng
00:32
Sản vật Lễ hội
02:41
Trò chơi dân gian
06:33
Trò chơi đánh Thó
02:08
Văn hóa văn nghệ dân gian
04:35
Trang câu hỏi tương tác 8
00:32
Trang câu hỏi tương tác 9
00:18
Trang câu hỏi tương tác 10
00:16
Trang câu hỏi tương tác 11
00:25
Phần V. Giá trị của Di tích và Lễ hội Đền Cuối
01:05
Hướng dẫn du khách thập phương
00:35
Phỏng vấn BQL Di tích Đền Cuối
03:47
Phỏng vấn học sinh
01:02
Sơ kết bài học
02:55
Bài tập củng cố
00:36
Hướng dẫn về nhà
02:06
Tài liệu tham khảo
06:49