Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

BACHOKINHYEU

Giáo viên:
Nguyễn Thị Mận
Môn học:
Đạo đức

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang bìa
00:29
Nội dung bài học
00:29
Khởi động hát bài hát
02:00
Giới thiệu bài học
00:17
Bài mới
00:14
Hoạt động 1
00:34
Đáp án
00:59
Hoạt động 2
02:25
Hoạt động 3
01:22
Kết Luận
01:23
Câu hỏi củng cố
00:09
Câu hỏi 1
00:25
Câu hỏi 2
00:33
Câu hỏi 3
00:31
Câu hỏi 4
00:21
Tạm biệt
00:43
Tài liệu tham khảo
00:25
Cảm ơn
00:25
Trang bìa
00:29
Nội dung bài học
00:29
Khởi động hát bài hát
02:00
Giới thiệu bài học
00:17
Bài mới
00:14
Hoạt động 1
00:34
Đáp án
00:59
Hoạt động 2
02:25
Hoạt động 3
01:22
Kết Luận
01:23
Câu hỏi củng cố
00:09
Câu hỏi 1
00:25
Câu hỏi 2
00:33
Câu hỏi 3
00:31
Câu hỏi 4
00:21
Tạm biệt
00:43
Tài liệu tham khảo
00:25
Cảm ơn
00:25