Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 (TIẾT 2)

Giáo viên:
TRẦN THỊ BÍCH THỦY
Môn học:
LỊCH SỬ

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang bìa
03:24
Mở bài
00:09
Vào bài
00:55
Nội dung chính
00:19
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản
00:30
Phim 1
01:18
1. a. Hoàn cảnh
00:48
Ảnh
00:11
1. b. Sự thành lập
00:50
Ảnh
00:11
1. b. Sự thành lập
00:19
Ảnh
00:10
1. b. Sự thành lập
00:15
Sơ đồ 1
00:19
Sơ đồ 1.1
00:27
2.Hội nghị thành lập Đảng CSVN
00:34
Phim 2
01:07
Sơ đồ 1.1.1
00:37
2. a. Hoàn cảnh
00:17
Ảnh HNTL đảng
01:30
2.b. Nội dung hội nghị
00:39
2.b.Nội dung hội nghị
00:11
Cương lĩnh
00:16
Nội dung của cương lính chị trị
01:22
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc
00:39
2.c. Ý nghĩa việc thành lập ĐCSVN
00:42
Sơ đồ 2
00:33
2.c..Ý nghĩa việc thành lập ĐCSVN
00:49
Sơ đồ 2.2
02:00
Củng cố
00:49
Trang câu hỏi tương tác
00:30
Trang câu hỏi tương tác
00:15
Trang câu hỏi tương tác
00:15
Trang câu hỏi tương tác
00:15
Trang câu hỏi tương tác
00:30
Kết thúc bài học
00:25
Trang bìa
03:24
Mở bài
00:09
Vào bài
00:55
Nội dung chính
00:19
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản
00:30
Phim 1
01:18
1. a. Hoàn cảnh
00:48
Ảnh
00:11
1. b. Sự thành lập
00:50
Ảnh
00:11
1. b. Sự thành lập
00:19
Ảnh
00:10
1. b. Sự thành lập
00:15
Sơ đồ 1
00:19
Sơ đồ 1.1
00:27
2.Hội nghị thành lập Đảng CSVN
00:34
Phim 2
01:07
Sơ đồ 1.1.1
00:37
2. a. Hoàn cảnh
00:17
Ảnh HNTL đảng
01:30
2.b. Nội dung hội nghị
00:39
2.b.Nội dung hội nghị
00:11
Cương lĩnh
00:16
Nội dung của cương lính chị trị
01:22
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc
00:39
2.c. Ý nghĩa việc thành lập ĐCSVN
00:42
Sơ đồ 2
00:33
2.c..Ý nghĩa việc thành lập ĐCSVN
00:49
Sơ đồ 2.2
02:00
Củng cố
00:49
Trang câu hỏi tương tác
00:30
Trang câu hỏi tương tác
00:15
Trang câu hỏi tương tác
00:15
Trang câu hỏi tương tác
00:15
Trang câu hỏi tương tác
00:30
Kết thúc bài học
00:25