Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

NƯỚC PHÁP

Giáo viên:
Hồng Hoa - Mỹ Vân - Thị Tú
Môn học:
ĐỊA LÍ 5

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Giới thiệu
03:13
Mục tiêu
00:25
Trò chơi ghép đôi
01:00
Trò chơi điền từ còn thiếu
00:50
Hình ảnh nước Anh
00:25
Hình ảnh nước Nga
00:25
Hình ảnh nước Pháp
00:25
Vị trí địa lí của nước Pháp 1
00:25
Vị trí nước Pháp_Bài tập 1
01:00
Vị trí nước Pháp_Bài tập 2
01:00
Vị trí địa lí của nước Pháp 2
00:25
Nước Pháp - Pa-ri 1
00:25
Nước Pháp - Pa-ri 2
00:25
Nước Pháp - Pa-ri 3
00:25
Nước Pháp - Đặc điểm tự nhiên
00:32
Đặc điểm tự nhiên_Bài tập 4
01:00
Nước Pháp - Đồng bằng 1
00:30
Nước Pháp - Đồng bằng 2
00:25
Đặc điểm tự nhiên_Bài tập 5
01:00
Nước Pháp - Đặc điểm kinh tế
01:22
Đặc điểm kinh tế_Bài tập 6
01:00
Đặc điểm xã hội_Bài tập 7
01:00
Công, nông nghiệp Pháp 1
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 2
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 3
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 4
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 5
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 6
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 7
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 8
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 9
00:25
Nước Pháp - Thắng cảnh
00:25
Đặc điểm kinh tế_Bài tập 8
01:00
Đặc điểm kinh tế_Bài tập 9
01:00
Tổng kết
00:29
Nước Pháp - toàn cảnh
00:25
Nước Pháp - Phim
01:20
Hướng dẫn ôn tập
00:25
Tự kiểm tra 1
00:30
Tự kiểm tra 2
00:30
Tự kiểm tra 3
00:30
Tự kiểm tra 4
00:30
Tự kiểm tra 5
00:30
Tự kiểm tra 6
00:30
Tự kiểm tra 7
00:30
Tự kiểm tra 8
00:30
Tự kiểm tra 9
00:30
Tự kiểm tra 10
00:30
Tài liệu tham khảo
00:25
Giới thiệu
03:13
Mục tiêu
00:25
Trò chơi ghép đôi
01:00
Trò chơi điền từ còn thiếu
00:50
Hình ảnh nước Anh
00:25
Hình ảnh nước Nga
00:25
Hình ảnh nước Pháp
00:25
Vị trí địa lí của nước Pháp 1
00:25
Vị trí nước Pháp_Bài tập 1
01:00
Vị trí nước Pháp_Bài tập 2
01:00
Vị trí địa lí của nước Pháp 2
00:25
Nước Pháp - Pa-ri 1
00:25
Nước Pháp - Pa-ri 2
00:25
Nước Pháp - Pa-ri 3
00:25
Nước Pháp - Đặc điểm tự nhiên
00:32
Đặc điểm tự nhiên_Bài tập 4
01:00
Nước Pháp - Đồng bằng 1
00:30
Nước Pháp - Đồng bằng 2
00:25
Đặc điểm tự nhiên_Bài tập 5
01:00
Nước Pháp - Đặc điểm kinh tế
01:22
Đặc điểm kinh tế_Bài tập 6
01:00
Đặc điểm xã hội_Bài tập 7
01:00
Công, nông nghiệp Pháp 1
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 2
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 3
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 4
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 5
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 6
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 7
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 8
00:25
Công, nông nghiệp Pháp 9
00:25
Nước Pháp - Thắng cảnh
00:25
Đặc điểm kinh tế_Bài tập 8
01:00
Đặc điểm kinh tế_Bài tập 9
01:00
Tổng kết
00:29
Nước Pháp - toàn cảnh
00:25
Nước Pháp - Phim
01:20
Hướng dẫn ôn tập
00:25
Tự kiểm tra 1
00:30
Tự kiểm tra 2
00:30
Tự kiểm tra 3
00:30
Tự kiểm tra 4
00:30
Tự kiểm tra 5
00:30
Tự kiểm tra 6
00:30
Tự kiểm tra 7
00:30
Tự kiểm tra 8
00:30
Tự kiểm tra 9
00:30
Tự kiểm tra 10
00:30
Tài liệu tham khảo
00:25