Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Giáo viên:
HỒ THỊ THÙY TRANG
Môn học:
TOÁN LỚP 7

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang tài liệu
01:00
Mục tiêu
00:53
Nội dung bài học
00:37
Hướng dẫn trắc nghiệm
00:22
Ôn kiến thức. Câu 1
01:00
Ôn kiến thức. Câu 2
01:00
Ôn kiến thức. Câu 3
01:00
Ôn kiến thức. Câu 4
01:00
Ôn kiến thức. Câu 5
01:00
Ôn kiến thức. Câu 6
01:00
Đặt vấn đề
00:23
Đặt vấn đề
00:17
Vẽ đường phân giác
00:18
Hướng dẫn vẽ hình
00:36
1. Đường phân giác của tam giác
00:26
1. Đường phân giác của tam giác
00:17
Bài tập
01:02
Tính chất
00:38
2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
00:24
Hướng dẫn gấp hình
01:15
Sketchpad
00:43
Định lý
00:23
Bài tập
00:48
Chứng minh
00:59
Giải quyết vấn đề
00:31
Câu 1
01:00
Câu 2
01:00
Câu 3
01:00
Câu 4
01:00
Bài tập 36
01:14
Bài tập 36
00:43
Bài tập 38
00:50
Tính góc KOL
00:48
Hướng dẫn vẽ hình
00:25
Hướng dẫn vẽ hình
01:01
Tổng kết bài
00:56
Hướng dẫn về nhà
00:38
Tài liệu tham khảo
00:44
Kết thúc
00:23
Trang tài liệu
01:00
Mục tiêu
00:53
Nội dung bài học
00:37
Hướng dẫn trắc nghiệm
00:22
Ôn kiến thức. Câu 1
01:00
Ôn kiến thức. Câu 2
01:00
Ôn kiến thức. Câu 3
01:00
Ôn kiến thức. Câu 4
01:00
Ôn kiến thức. Câu 5
01:00
Ôn kiến thức. Câu 6
01:00
Đặt vấn đề
00:23
Đặt vấn đề
00:17
Vẽ đường phân giác
00:18
Hướng dẫn vẽ hình
00:36
1. Đường phân giác của tam giác
00:26
1. Đường phân giác của tam giác
00:17
Bài tập
01:02
Tính chất
00:38
2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
00:24
Hướng dẫn gấp hình
01:15
Sketchpad
00:43
Định lý
00:23
Bài tập
00:48
Chứng minh
00:59
Giải quyết vấn đề
00:31
Câu 1
01:00
Câu 2
01:00
Câu 3
01:00
Câu 4
01:00
Bài tập 36
01:14
Bài tập 36
00:43
Bài tập 38
00:50
Tính góc KOL
00:48
Hướng dẫn vẽ hình
00:25
Hướng dẫn vẽ hình
01:01
Tổng kết bài
00:56
Hướng dẫn về nhà
00:38
Tài liệu tham khảo
00:44
Kết thúc
00:23