Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

VẼ CHÂN DUNG

Giáo viên:
Trần Thị Vân Anh
Môn học:
Mĩ thuật 8

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang bìa
00:12
Bài mới
00:32
Mục tiêu bài học
00:20
Cấu trúc bài
00:12
Quan sát nhận xét
00:08
Đúng sai
02:00
Tranh vẽ cd của các họa sĩ
00:52
Tranh vẽ cd của các họa sĩ
00:14
Trắc nghiệm
02:00
Điền khuyết
02:15
Cách vẽ chân dung
00:06
Bước 1
00:24
Nhìn nghiêng
00:11
Bước 2
00:23
Bước 3
00:20
Nhìn xuống, nhìn lên
00:17
Hệ thống các bước
00:37
Vẽ chân dung nam
10:10
Vẽ chân dung nữ
07:27
Sự khác nhau giữa cd nam và cd nữ
10:12
Chân dung cụ già
10:21
Các bài vẽ chân dung
00:47
Bài tập
00:14
Kết thúc bài học
00:21
Tài liệu tham khảo
00:33
Trang bìa
00:12
Bài mới
00:32
Mục tiêu bài học
00:20
Cấu trúc bài
00:12
Quan sát nhận xét
00:08
Đúng sai
02:00
Tranh vẽ cd của các họa sĩ
00:52
Tranh vẽ cd của các họa sĩ
00:14
Trắc nghiệm
02:00
Điền khuyết
02:15
Cách vẽ chân dung
00:06
Bước 1
00:24
Nhìn nghiêng
00:11
Bước 2
00:23
Bước 3
00:20
Nhìn xuống, nhìn lên
00:17
Hệ thống các bước
00:37
Vẽ chân dung nam
10:10
Vẽ chân dung nữ
07:27
Sự khác nhau giữa cd nam và cd nữ
10:12
Chân dung cụ già
10:21
Các bài vẽ chân dung
00:47
Bài tập
00:14
Kết thúc bài học
00:21
Tài liệu tham khảo
00:33