Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH

Giáo viên:
Tú Phụng - Huyền Trang - Vân Anh
Môn học:
Dư địa chí

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Tiêu đề
00:20
2. Giới thiệu
01:13
3. Cấu trúc bài học
00:19
4. Vị trí địa lí
00:10
- Vị trí địa lí
00:29
Câu hỏi 1
01:00
5. Lịch sử hình thành
01:57
Câu hỏi 2
01:00
6. Cấu trúc và tổ chức không gian
02:35
Câu hỏi 3
01:00
7. Công trình kiến trúc - Nhà rường cổ - Nhà thờ họ
02:39
Câu hỏi 4
01:00
- Cây thị cổ
02:17
- Miếu cây thị
00:37
Câu hỏi 5
01:00
8. Làng nghề truyền thống - Nghề gốm
03:01
- Nghề gốm
05:03
Câu hỏi 6
01:30
9. Lễ hội
00:55
10. Văn hóa ẩm thực
03:30
Câu hỏi 7
01:00
Phần kết
01:21
Tài liệu tham khảo
00:25
Tiêu đề
00:20
2. Giới thiệu
01:13
3. Cấu trúc bài học
00:19
4. Vị trí địa lí
00:10
- Vị trí địa lí
00:29
Câu hỏi 1
01:00
5. Lịch sử hình thành
01:57
Câu hỏi 2
01:00
6. Cấu trúc và tổ chức không gian
02:35
Câu hỏi 3
01:00
7. Công trình kiến trúc - Nhà rường cổ - Nhà thờ họ
02:39
Câu hỏi 4
01:00
- Cây thị cổ
02:17
- Miếu cây thị
00:37
Câu hỏi 5
01:00
8. Làng nghề truyền thống - Nghề gốm
03:01
- Nghề gốm
05:03
Câu hỏi 6
01:30
9. Lễ hội
00:55
10. Văn hóa ẩm thực
03:30
Câu hỏi 7
01:00
Phần kết
01:21
Tài liệu tham khảo
00:25