Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

UNIT 5: GETTING STARTED

Giáo viên:
NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH, NGUYỄN THỊ Y ANH
Môn học:
TIẾNG ANH 10

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Cover 1
00:20
Cover 2
00:20
Welcome
00:20
Introduction of the book
00:30
Introduction of the lesson
00:20
Objectives
00:20
Contents
00:30
Warm up
00:20
Warm up - clip
05:30
Warm up - TF
02:00
New lesson
00:30
Lead in
00:30
Lead in-matching
02:00
Setting the scene
00:50
I. Listen and read
02:10
II. Guess meanings...
02:00
Vocabulary - matching
02:00
Vocabulary
00:30
III. Answer questions
02:00
Answer question 1
00:30
Answer question 2
00:30
Answer question 3
00:30
Answer question 4
00:30
Answer question 5
00:30
IV. Complete sentences
01:00
Complete sentences
01:30
Grammar
01:10
V. Talk about computers
01:00
Brainstorming
02:00
Clip about computers
08:10
Consolidation - TF
01:30
Consolidation
01:00
Lesson learnt
00:30
Homework
01:00
References
00:20
Thank you
00:20
Cover 1
00:20
Cover 2
00:20
Welcome
00:20
Introduction of the book
00:30
Introduction of the lesson
00:20
Objectives
00:20
Contents
00:30
Warm up
00:20
Warm up - clip
05:30
Warm up - TF
02:00
New lesson
00:30
Lead in
00:30
Lead in-matching
02:00
Setting the scene
00:50
I. Listen and read
02:10
II. Guess meanings...
02:00
Vocabulary - matching
02:00
Vocabulary
00:30
III. Answer questions
02:00
Answer question 1
00:30
Answer question 2
00:30
Answer question 3
00:30
Answer question 4
00:30
Answer question 5
00:30
IV. Complete sentences
01:00
Complete sentences
01:30
Grammar
01:10
V. Talk about computers
01:00
Brainstorming
02:00
Clip about computers
08:10
Consolidation - TF
01:30
Consolidation
01:00
Lesson learnt
00:30
Homework
01:00
References
00:20
Thank you
00:20