Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT (TIẾT 2)

Giáo viên:
Nguyễn Thị Nhường
Môn học:

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Thông tin bài giảng
00:25
Video giới thiệu
00:30
Kiểm tra bài cũ
05:32
Tên bài
00:11
Mục tiêu bài học
00:21
Cấu trúc bài học
00:28
lí thuyết
00:14
TN-Điều chế PTN
02:08
so đô điều chế
00:23
Sơ đồ điều chế
00:13
Phương trình điều chế
00:57
Lí Thuyết
00:42
Phản ứng nhiệt phân
01:00
TN nhiệt phân muối nitrat
00:03
TN-Nhiệt phân AgNO3
02:26
TN-Nhiệt phân Cu(NO3)2
02:48
TN-Nhiệt phân KNO3
02:58
Câu hỏi
00:07
Câu hỏi 1
05:32
Câu hỏi 2
05:32
Câu hỏi 3
05:32
Nhận biết ion nitrat
00:12
TN-Nhận biết ion Nitrat
03:28
Lí thuyết
00:35
ứng dụng
00:37
Sơ đồ chu trình
02:04
câu hỏi luyên tạp
00:25
LT-Câu hỏi 1
05:32
LT-Câu hỏi 2
05:32
LI-Câu hỏi 3
05:32
LT-Câu hỏi 4
05:32
Tài liệu Tham khảo
00:25
chào tạm biệt
00:09
Thông tin bài giảng
00:25
Video giới thiệu
00:30
Kiểm tra bài cũ
05:32
Tên bài
00:11
Mục tiêu bài học
00:21
Cấu trúc bài học
00:28
lí thuyết
00:14
TN-Điều chế PTN
02:08
so đô điều chế
00:23
Sơ đồ điều chế
00:13
Phương trình điều chế
00:57
Lí Thuyết
00:42
Phản ứng nhiệt phân
01:00
TN nhiệt phân muối nitrat
00:03
TN-Nhiệt phân AgNO3
02:26
TN-Nhiệt phân Cu(NO3)2
02:48
TN-Nhiệt phân KNO3
02:58
Câu hỏi
00:07
Câu hỏi 1
05:32
Câu hỏi 2
05:32
Câu hỏi 3
05:32
Nhận biết ion nitrat
00:12
TN-Nhận biết ion Nitrat
03:28
Lí thuyết
00:35
ứng dụng
00:37
Sơ đồ chu trình
02:04
câu hỏi luyên tạp
00:25
LT-Câu hỏi 1
05:32
LT-Câu hỏi 2
05:32
LI-Câu hỏi 3
05:32
LT-Câu hỏi 4
05:32
Tài liệu Tham khảo
00:25
chào tạm biệt
00:09